Vintervannstand i Haldenvassdraget fra 15. oktober

Nyheter
Svanedammen i Tistedal skal erstattes av en ny dam nedstrøms eksisterende dam. Arbeidet med den nye dammen startet i april 2022 og skal etter planen være ferdig i løpet av 2023. Den gamle dammen vil være i funksjon i hele byggeperioden, og rives når den nye dammen er ferdig. Vannstanden i Haldenvassdraget senkes ytterligere i høst For å ivareta sikkerheten til de som arbeider på anlegget, senkes vannstanden i Femsjøen med inntil en meter gjennom hele byggeperioden. For å oppnå best mulig kontroll med vannmengden inn i Femsjøen, har også de øvrige sjøene i Haldenvassdraget hatt en vannstand som er noe lavere enn normalt gjennom sommeren. Høsten er en periode som normalt gir større nedbørsmengder i vassdraget. Dette kan skape utfordringer for byggearbeidene på Svanedammen, og vannstandene blir derfor ytterligere…
Read More

Lavere vannstand i Haldenvassdraget

Nyheter
Svanedammen i Tistedal skal erstattes med en ny dam nedstrøms eksisterende dam. Den gamle dammen vil være i funksjon i hele byggeperioden, og rives når den nye dammen er ferdig. Arbeidet med den nye dammen startet i april 2022 og dammen skal etter planen være ferdig i løpet av 2023. Vannstanden i Haldenvassdraget senkes For å ivareta sikkerheten til de som arbeider på anlegget, senkes vannstanden i Femsjøen med inntil en meter gjennom hele byggeperioden. For å oppnå best mulig kontroll med vannmengden inn i Femsjøen, vil også de øvrige vannene i Haldenvassdraget ha en vannstand som er lavere enn normalt gjennom sommeren. Resten av året vil vannstanden i holdes på et nivå ned mot laveste regulerte vannstand (LRV). Dette gjelder: Setten – Øgderen – Rødenessjøen – Øymarksjøen – Aspern…
Read More

Vedlikeholdsarbeider på Holvannsdammen og senking av Holvann

Nyheter
Holvannsdammen har behov for nødvendig vedlikehold slik at anlegget skal være i god stand og trygge vannet som drikkevannskilde. Vedlikeholdsarbeidet vil bestå i å etablere nye føringer for bjelkestengselet, montere nytt bjelkestengsel, eksisterende dam inklusive terskel skal utbedres og dagens platting/gangbro skal skiftes ut. Vannstanden i Holvann senkes I forbindelse med utbedring av dammen vil vannstanden bli senket i perioden fra 1.5.2022 og frem til 31.07.2022. Etter at perioden med nedsenkningen er over vil vannstanden i Holvann bli fylt opp på naturlig vis.Terskelen på dammen skal utbedres slik at vannstanden blir senket ned til LRV (laveste regulerte vannstand).Arbeidet må gjennomføres på våren/sommeren grunnet at dette normalt er den tørreste perioden av året. Tursti rundt Holvann Gangbrua over Holvannsdammen vil bli stengt i anleggsperioden, men det vil bli etablert en alternativ…
Read More

Bygging av ny Svanedam

Nyheter
Svanedammen i Tistedal skal erstattes med en ny dam ca. syv meter nedstrøms eksisterende dam. Den gamle dammen vil være i funksjon i hele byggeperioden, og rives når den nye dammen er ferdig. I forbindelse med byggingen vil det være anleggstrafikk i området og foregå sprenging av fjell.Arbeidet på anlegget starter i april 2022 og dammen skal etter planen være ferdig i løpet av 2023. Vannstanden i Femsjøen senkes For å ivareta sikkerheten til de som arbeider på anlegget, senkes vannstanden med inntil en meter gjennom hele byggeperioden. Eier og byggherre Eier og ansvarlig for vassdragsanlegget er Haldenvassdragets Brukseierforening. Hafslund Eco Vannkraft AS står for gjennomføringen av prosjektet, og er byggherrens representant. Kontaktpersoner Prosjektleder Steinar Sørlie, tlf. 951 94 611.Stedlig byggeleder Ole Henrik Nordal, tlf. 924 87 230. Les mer…
Read More