OM HVB

Haldenvassdragets Brukseierforening

En brukseierforening er en interesseorganisasjon som samler alle vannkraftprodusenter i et vassdrag, dette er hjemlet i vassdragsreguleringsloven av 1917.

Brukseierforeningens oppgaver er å samordne bruken av vannressursene i vassdraget, til felles nytte for alle kraftverkene og i samsvar med de rammebetingelsene som konsesjonene gir.

Haldenvassdragets Brukseierforening ble stiftet den 30.mars.1928 og er i korte trekk en utvidelse av Tista Brugseierforening som ble stiftet 23.juni.1893

I Haldenvassdraget er det 11 magasiner som Brukseierforeningen aktivt regulerer for å øke middelvannføringen, det vil si å få så mye kraft ut av vannet som mulig. Det er ikke noen store reguleringer i Haldenvassdraget, reguleringshøydene varierer fra 0,94 meter opp til 4 meter, (se respektive sjø for nøyaktig regulering). Dette er reguleringshøyder som ansees å ha liten eller ingen miljøpåvirkning. På vår/forsommer prøver vi så langt det lar seg gjøre å holde stabil vannstand, det vil si at vi normalt ikke tapper slik at vannstanden synker raskere enn at dyreliv rekker å tilpasse seg dette.

Vi prøver også å beholde vann i magasinene over sommeren da det er mye turist og friluftsliv i og rundt sjøene i Haldenvassdraget.

Nedbøren styrer vi ikke og det kan fort bli høy vannstand i alle våre magasiner da det er et lite vassdrag med relativt stort nedbørsfelt og trange elveløp, og da hjelper det ikke med en stor dam når elveløpene ned mot dammen er trangere enn selve dammen. Da må vi vente på høyere vannstand slik at tverrsnittet i de trange partiene øker.

Total magasinsvolum er 124 mill.m3 på sommerstid og 136 mill.m3 vinterstid. Nedbørsfeltet er på 1592 km2 og 100 mm nedbør i hele nedbørsfeltet tilsvarer 159 mill.m3. På årsbasis er det 60 % av dette som ender opp i vassdraget men når marken er mettet av regn så ender minst 80 % av dette opp i vassdraget. Hvis disse 100 mm kommer utspredt i løpet av 30 dager så tilsvarer dette sånn ca full drift i kraftstasjonene i hele vassdraget. Reguleringsgraden i vassdraget er ca 16%

Verdiskapning:

Medlemmene har 5 kraftverk i vassdraget der det produseres ca 140 GWh/år i gjennomsnitt, tilsvarende strømforbruket til 7000 husstander.