Rødenessjøen

Reguleringen av Rødenessjøen består av to konsesjoner, en fra 1855 som tilhører Kanalselskapet som gir rett til å regulere de øverste 31 cm, den andre konsesjonen tilhører Brukseierforeningen og ble gitt i 1893 i form av en senkning av vannstanden med 63 cm. Total reguleringshøyde i henhold til konsesjonene er 94 cm.

Sjøens areal er 17,8 km2 og reguleringsmagasinet inneholder 16 mill.m3.

  • HRV: 118,23
  • LRV: 117,29
  • Sommervannstand: 117,71
  • Vintervannstand: 117,29

Regulering av vannstand foregår normalt i form av produksjon i Ørje kraftstasjon som eies av Østfold Energi.
Ved behov for større avledning enn kraftstasjonens kapasitet, brukes reguleringslukene i Ørje dam.

I flomsituasjoner blir HRV ofte overskredet og dette har en helt naturlig forklaring i at elveløpet ned mot dammen er veldig trangt. Ved HRV i sjøen har elveløpet en kapasitet på ca 20 m3/s, ved 65 cm over HRV er kapasiteten ca 50 m3/s og ved 95 cm over HRV er kapasiteten ca 65 m3/s.
Det betyr at en forhåndstapping i forkant av en flom har svært liten påvirkning med tanke på hvordan flommen utvikler seg, ettersom det kun er høy vannstand i sjøen som gir en høyere avledningskapasitet i det trange elveløpet ned mot dammen.

Reglement:

I henhold til reglement fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 25.oktober 1929 fremkommer det:

«Stiger vannstanden over HRV målt ved vannstandsmåler ved øvre sluse i kanalen, skal reguleringslukene ved Ørje åpnes for i størst mulig grad å holde vannstanden under HRV. Dette gjøres ved å holde vannstanden ved dammen lavere enn vannstanden i sjøen etter et nærmere fastsatt erfaringsbasert forhold.»

Begrensingen i avledningskapasitet i det trange løpet ned mot dammen gjør at Rødenessjøen ofte får en vannstand som overstiger HRV, selv med relativt moderate nedbørsmengder.