Rødenessjøen

Rødenessjøen

Rødenessjøen tilhører det vi til daglig benevner hovedvassdraget (Rødenessjøen, Øymarksjøen, Aspern/Ara og Femsjøen). Reguleringen av Rødenessjøen består av to konsesjoner, en fra 1855 som tilhører Kanalselskapet som gir de rett til å regulere de øverste 31 cm, den andre konsesjonen tilhører HVB og er gitt i 1893 i form av en senking av vannstanden med 63 cm. Total reguleringshøyde er med disse to konsesjonene 94 cm.

Sjøens areal er ca 17 km2 og reguleringsmagasinet inneholder da 16 mill.m3.

HRV: 118,23

LRV: 117,29

Regulering av vannstand foregår normalt i form av produksjon i Ørje kraftstasjon som eies av Østfold Energi.

Ved behov for større avledning enn det kraftstasjonen klarer så brukes reguleringslukene i Ørje dam som eies av Halden Kanalselskap.

 

I flomsituasjoner så blir HRV ofte overskredet og dette har en helt naturlig forklaring i at elveløpet ned mot dammen er veldig trangt. Ved HRV i sjøen så har elveløpet en kapasitet på ca 20 m3/sek, ved 65 cm over HRV er kapasiteten ca 50 m3/sek og ved 95 cm over HRV er kapasiteten ca 65 m3/sek.

Det vil si at en forhåndstapping i forkant av en flom har svært liten påvirkning med tanke på hvordan en flom utvikles, ettersom det kun er høy vannstand i sjøen som gir høyere avledningskapasitet i det trange elveløpet.

 

Reglement:

I henhold til reglement fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 25.oktober 1929.

I all enkelhet går den ut på å holde vannstanden under HRV i Rødenessjøen eller holde den stabil så lenge Øymarksjøen er over HRV (målt ved Ørje nedre). En balansegang med andre ord.