Vintervannstand i Haldenvassdraget fra 15. oktober

Svanedammen i Tistedal skal erstattes av en ny dam nedstrøms eksisterende dam. Arbeidet med den nye dammen startet i april 2022 og skal etter planen være ferdig i løpet av 2023. Den gamle dammen vil være i funksjon i hele byggeperioden, og rives når den nye dammen er ferdig.

Vannstanden i Haldenvassdraget senkes ytterligere i høst

For å ivareta sikkerheten til de som arbeider på anlegget, senkes vannstanden i Femsjøen med inntil en meter gjennom hele byggeperioden. For å oppnå best mulig kontroll med vannmengden inn i Femsjøen, har også de øvrige sjøene i Haldenvassdraget hatt en vannstand som er noe lavere enn normalt gjennom sommeren. Høsten er en periode som normalt gir større nedbørsmengder i vassdraget. Dette kan skape utfordringer for byggearbeidene på Svanedammen, og vannstandene blir derfor ytterligere senket fra 15. oktober.

Fra 15. oktober og frem til våren blir vannstandene i stor grad holdt på et nivå ned mot laveste regulerte vannstand (LRV), slik som vist i tabellen under.

Vannstanden frem mot sommeren og våren 2023 vil bli kunngjort på et senere tidspunkt.

Gjennomføring

Nedreguleringen starter på angitt dato og gjennomføres så raskt som praktisk mulig. Vannstanden vil i størst mulig grad bli holdt ned mot angitte verdier. I flomsituasjoner må vannstanden påregnes å bli høyere for en periode før den senkes ned igjen.

Kontaktperson

Daglig leder Tom Flattum, tlf. 917 80 342.