Uværet «Hans» har ikke medført ekstraordinære tiltak i Haldenvassdraget

Uværet Hans har også nådd Haldenvassdraget denne uka. Dette har gitt høyt tilsig og flere fulle magasin. Flomtoppen er ventet 15. august slik værprognosen er nå. Totaltilsiget i vassdraget er nå ca. 80 m3/s. Mens tilsiget i en normalsituasjon er 23 m3/s i gjennomsnitt.

HVB har fulgt situasjonen tett mens uværet har pågått, og vi har opplevd situasjonen håndterbar uten behov for ekstraordinære tiltak. Vi har dermed hatt god kontroll på vannstanden i Femsjøen og tatt hensyn til byggeprosjektet som pågår for fullt på Svanedammen, se bilde.

Tidligere i uka holdt vi igjen vann ved damanleggene nord i vassdraget fra Setten i Setskog og ned til Ørje. Vannstandsstigningen har dermed blitt noe dempet i Rødenessjøen. Vannstanden er likevel ventet å øke ca. 30 cm over HRV over helgen før vannstanden synker igjen. Manøvreringsreglementet for Ørje dam overholdes. Vi forventer også at Øymarksjøen vil stige ca 10 cm over HRV de nærmeste dagene.

Siste nedbørsprognoser i kombinasjon med aktiv regulering av damanleggene og maksimal drift på alle kraftverk i vassdraget, gir oss kontroll på situasjonen.

Det slippes nå 13 m3/s i luker gjennom Svanedammen. Vannføringen i Tista nedenfor Tistedalsfoss kraftverk er 51 m3/s.

Vi oppfordrer publikum til å vise aktsomhet ved ferdsel langs vassdraget, spesielt i nærheten av damanleggene. Vi gjør ekstra oppmerksom på at vannføringen nedstrøms Ørje og Brekke kraftverk vil øke de neste dagene.

Bilde fra Svanedammen