Nye Svanedammen øker flomsikkerheten i Halden

Nye Svanedammen øker flomsikkerheten i Halden

Nyheter
Den nye Svanedammen ble offisielt åpnet fredag 14. juni, med snorklipping av Haldens ordfører Fredrik Holm og samling for inviterte gjester. Svanedammen eies av Haldenvassdragets Brukseierforening, som igjen er eid av Akershus Energi, Østfold Energi, Norske Skog Saugbrugs og Nordsiden Kraft, og driftes av Halden Kraftproduksjon. Det gamle damanlegget fra 1897 var i behov av utskiftning, og arbeidene med den nye dammen startet i 2022. Med et moderne styringsanlegg er reguleringen av lukene nå mye enklere. Femsjøen fungerer som vannmagasin for Tistedalsfoss kraftverk, og lagrer opptil 11,2 millioner kubikkmeter vann. Ved overflod slippes overskuddsvannet ut gjennom Svanedammen, noe som er spesielt viktig under flom. De nye flomlukene får en solid økning i flomavledningskapasitet, hvilket sikrer området mot framtidige flomsituasjoner. Med vannet flommende over lukene framstår den nye Svanedammen som en imponerende vannskulptur. Hyggelig markering av…
Read More
Vil du være med å kartlegge ål i Halden?

Vil du være med å kartlegge ål i Halden?

Nyheter
Hver vår og sommer kommer det åleyngel helt fra Sargassohavet, som klatrer seg oppover vassdragene våre så langt de kommer seg uten hinder. Vi trenger mer kunnskap om ålen i Haldenvassdraget, derfor er det satt ut til sammen ni skjulfeller for ål ved Brekke og ved Svanedammen i Femsjøen. Målet med fellene er å kartlegge oppvandrende ål. Haldenvassdraget vannområde inviterer innbyggerne til å delta i prosjektet ved å sjekke og registrere ål i fellene. Ønsker du å være med og telle ål kan du enten sende en e-post til lars.selbekk@marker.kommune.no eller ringe ham på tlf. 41 69 03 66, for mer informasjon og retningslinjer for hvordan det skal gjøres. Prosjektet er i regi av Haldenvassdraget vannområde, i samarbeid med Utmarksforvaltningen, Akershus Energi og Haldenvassdragets Kanalselskap.
Read More
Sommervannstander i vassdraget fra 15.05 – 30.08

Sommervannstander i vassdraget fra 15.05 – 30.08

Nyheter, Vannføring
Haldenvassdragets Brukseierforening ønsker å tilrettelegge for allmenhetens bruk av vassdraget i sommersesongen. Dette gjør vi ved å sørge for at vi holder en minste sommervannstand i de regulerte sjøene. På denne måten bidrar vi til at rutebåter, veteranbåter og småbåter kan ferdes trygt i vassdraget uten bekymringer for lav vannstand. Sommervannstanden ligger noe over Laveste regulerte vannstand, LRV og noe under Høyeste regulerte vannstand, HRV. Brukseierforeningen mener det er viktig å gi avkall på deler av reguleringsmulighetene i løpet av sommeren, slik at andre brukere av sjøene får en god opplevelse av Haldenvassdraget. Sommervannstand holdes i perioden 15. mai til 30. august. I en periode på 1 måned før 15. mai starter vi oppfyllingen for å komme opp til sommervannstanden. Tilsvarende i en periode på 1 måned etter 30. august…
Read More

Vintervannstand i Haldenvassdraget fra 15. oktober

Nyheter
Svanedammen i Tistedal skal erstattes av en ny dam nedstrøms eksisterende dam. Arbeidet med den nye dammen startet i april 2022 og skal etter planen være ferdig i løpet av 2023. Den gamle dammen vil være i funksjon i hele byggeperioden, og rives når den nye dammen er ferdig. Vannstanden i Haldenvassdraget senkes ytterligere i høst For å ivareta sikkerheten til de som arbeider på anlegget, senkes vannstanden i Femsjøen med inntil en meter gjennom hele byggeperioden. For å oppnå best mulig kontroll med vannmengden inn i Femsjøen, har også de øvrige sjøene i Haldenvassdraget hatt en vannstand som er noe lavere enn normalt gjennom sommeren. Høsten er en periode som normalt gir større nedbørsmengder i vassdraget. Dette kan skape utfordringer for byggearbeidene på Svanedammen, og vannstandene blir derfor ytterligere…
Read More

Lavere vannstand i Haldenvassdraget

Nyheter
Svanedammen i Tistedal skal erstattes med en ny dam nedstrøms eksisterende dam. Den gamle dammen vil være i funksjon i hele byggeperioden, og rives når den nye dammen er ferdig. Arbeidet med den nye dammen startet i april 2022 og dammen skal etter planen være ferdig i løpet av 2023. Vannstanden i Haldenvassdraget senkes For å ivareta sikkerheten til de som arbeider på anlegget, senkes vannstanden i Femsjøen med inntil en meter gjennom hele byggeperioden. For å oppnå best mulig kontroll med vannmengden inn i Femsjøen, vil også de øvrige vannene i Haldenvassdraget ha en vannstand som er lavere enn normalt gjennom sommeren. Resten av året vil vannstanden i holdes på et nivå ned mot laveste regulerte vannstand (LRV). Dette gjelder: Setten – Øgderen – Rødenessjøen – Øymarksjøen – Aspern…
Read More

Vedlikeholdsarbeider på Holvannsdammen og senking av Holvann

Nyheter
Holvannsdammen har behov for nødvendig vedlikehold slik at anlegget skal være i god stand og trygge vannet som drikkevannskilde. Vedlikeholdsarbeidet vil bestå i å etablere nye føringer for bjelkestengselet, montere nytt bjelkestengsel, eksisterende dam inklusive terskel skal utbedres og dagens platting/gangbro skal skiftes ut. Vannstanden i Holvann senkes I forbindelse med utbedring av dammen vil vannstanden bli senket i perioden fra 1.5.2022 og frem til 31.07.2022. Etter at perioden med nedsenkningen er over vil vannstanden i Holvann bli fylt opp på naturlig vis.Terskelen på dammen skal utbedres slik at vannstanden blir senket ned til LRV (laveste regulerte vannstand).Arbeidet må gjennomføres på våren/sommeren grunnet at dette normalt er den tørreste perioden av året. Tursti rundt Holvann Gangbrua over Holvannsdammen vil bli stengt i anleggsperioden, men det vil bli etablert en alternativ…
Read More

Bygging av ny Svanedam

Nyheter
Svanedammen i Tistedal skal erstattes med en ny dam ca. syv meter nedstrøms eksisterende dam. Den gamle dammen vil være i funksjon i hele byggeperioden, og rives når den nye dammen er ferdig. I forbindelse med byggingen vil det være anleggstrafikk i området og foregå sprenging av fjell.Arbeidet på anlegget starter i april 2022 og dammen skal etter planen være ferdig i løpet av 2023. Vannstanden i Femsjøen senkes For å ivareta sikkerheten til de som arbeider på anlegget, senkes vannstanden med inntil en meter gjennom hele byggeperioden. Eier og byggherre Eier og ansvarlig for vassdragsanlegget er Haldenvassdragets Brukseierforening. Hafslund Eco Vannkraft AS står for gjennomføringen av prosjektet, og er byggherrens representant. Kontaktpersoner Prosjektleder Steinar Sørlie, tlf. 951 94 611.Stedlig byggeleder Ole Henrik Nordal, tlf. 924 87 230. Les mer…
Read More