Nye Svanedammen øker flomsikkerheten i Halden

Nye Svanedammen øker flomsikkerheten i Halden

Nyheter
Den nye Svanedammen ble offisielt åpnet fredag 14. juni, med snorklipping av Haldens ordfører Fredrik Holm og samling for inviterte gjester. Svanedammen eies av Haldenvassdragets Brukseierforening, som igjen er eid av Akershus Energi, Østfold Energi, Norske Skog Saugbrugs og Nordsiden Kraft, og driftes av Halden Kraftproduksjon. Det gamle damanlegget fra 1897 var i behov av utskiftning, og arbeidene med den nye dammen startet i 2022. Med et moderne styringsanlegg er reguleringen av lukene nå mye enklere. Femsjøen fungerer som vannmagasin for Tistedalsfoss kraftverk, og lagrer opptil 11,2 millioner kubikkmeter vann. Ved overflod slippes overskuddsvannet ut gjennom Svanedammen, noe som er spesielt viktig under flom. De nye flomlukene får en solid økning i flomavledningskapasitet, hvilket sikrer området mot framtidige flomsituasjoner. Med vannet flommende over lukene framstår den nye Svanedammen som en imponerende vannskulptur. Hyggelig markering av…
Read More
Vil du være med å kartlegge ål i Halden?

Vil du være med å kartlegge ål i Halden?

Nyheter
Hver vår og sommer kommer det åleyngel helt fra Sargassohavet, som klatrer seg oppover vassdragene våre så langt de kommer seg uten hinder. Vi trenger mer kunnskap om ålen i Haldenvassdraget, derfor er det satt ut til sammen ni skjulfeller for ål ved Brekke og ved Svanedammen i Femsjøen. Målet med fellene er å kartlegge oppvandrende ål. Haldenvassdraget vannområde inviterer innbyggerne til å delta i prosjektet ved å sjekke og registrere ål i fellene. Ønsker du å være med og telle ål kan du enten sende en e-post til lars.selbekk@marker.kommune.no eller ringe ham på tlf. 41 69 03 66, for mer informasjon og retningslinjer for hvordan det skal gjøres. Prosjektet er i regi av Haldenvassdraget vannområde, i samarbeid med Utmarksforvaltningen, Akershus Energi og Haldenvassdragets Kanalselskap.
Read More
Sommervannstander i vassdraget fra 15.05 – 30.08

Sommervannstander i vassdraget fra 15.05 – 30.08

Nyheter, Vannføring
Haldenvassdragets Brukseierforening ønsker å tilrettelegge for allmenhetens bruk av vassdraget i sommersesongen. Dette gjør vi ved å sørge for at vi holder en minste sommervannstand i de regulerte sjøene. På denne måten bidrar vi til at rutebåter, veteranbåter og småbåter kan ferdes trygt i vassdraget uten bekymringer for lav vannstand. Sommervannstanden ligger noe over Laveste regulerte vannstand, LRV og noe under Høyeste regulerte vannstand, HRV. Brukseierforeningen mener det er viktig å gi avkall på deler av reguleringsmulighetene i løpet av sommeren, slik at andre brukere av sjøene får en god opplevelse av Haldenvassdraget. Sommervannstand holdes i perioden 15. mai til 30. august. I en periode på 1 måned før 15. mai starter vi oppfyllingen for å komme opp til sommervannstanden. Tilsvarende i en periode på 1 måned etter 30. august…
Read More
Flomtoppen i Haldenvassdraget nådd

Flomtoppen i Haldenvassdraget nådd

Flom, Nyheter
Flommen i Haldenvassdraget har nådd flomtoppen nord i vassdraget (Rødenessjøen), mens vannstanden fortsatt stiger i Femsjøen. Det vil derfor bli kraftig tapping fra Femsjøen i noen dager. Det er fortsatt mye vann oppover i vassdraget som skal dreneres ut slik at det vil bli forholdsvis høy vannføring i Tista en ukes tid fremover.
Read More

Avbryter byggearbeidene ved Svanedammen på grunn av økende vannstand i Femsjøen

Nyheter
På grunn av økende vannstand i Femsjøen er det i dag besluttet å avbryte byggearbeidene ved Svanedammen. Dette gjøres for å ivareta sikkerheten til de som jobber på stedet, og legge til rette for at vi får ledet de store vannmengdene trygt forbi. Det jobbes nå med å rydde byggegropa, slik at vi kan slippe mer vann over dammen. Arbeidet med Svanedammen startet i mai 2022 og skal være ferdig i løpet av 2023. Det gamle damanlegget fra 1897 erstattes av et nytt for å takle framtidens vannmasser. Lenger nord i vassdraget er vannstanden i Rødenessjøen og Øymarksjøen nå over høyeste regulerte vannstand, HRV. Tappingen av disse sjøene foregår i henhold til reglementet slik at vannstandsstigningen dempes så mye som mulig.
Read More

Økt tilsig i Haldenvassdraget som følge av store nedbørsmengder

Nyheter, Vannføring
I går kveld og i natt kom det ekstreme nedbørsmengder i nordre del av Haldenvassdraget. Vi anslår at tilsiget ble ca. 300-400 % av det som var prognostisert. Dette gir seg spesielt utslag for Rødenessjøen som har steget med 36 cm siden i går kveld og ligger nå på 118,71, som er 48 cm over høyeste regulerte vannstand. Vi tapper ut i henhold til reglementet, men forventer at sjøen vil fortsette å stige grunnet de store uregulerte tilsigene som nå strømmer inn til sjøen. Nedbørsvarslet de nærmeste dagene angir lite nedbør, og på bakgrunn av dette forventer vi en utflating om noen dager, der vi trolig når et maksimum på 15-20 cm over dagens nivå. Øymarksjøen har også steget kraftig, og har så vidt passert høyeste regulerte vannstand, men vil…
Read More

Uværet «Hans» har ikke medført ekstraordinære tiltak i Haldenvassdraget

Flom, Nyheter
Uværet Hans har også nådd Haldenvassdraget denne uka. Dette har gitt høyt tilsig og flere fulle magasin. Flomtoppen er ventet 15. august slik værprognosen er nå. Totaltilsiget i vassdraget er nå ca. 80 m3/s. Mens tilsiget i en normalsituasjon er 23 m3/s i gjennomsnitt. HVB har fulgt situasjonen tett mens uværet har pågått, og vi har opplevd situasjonen håndterbar uten behov for ekstraordinære tiltak. Vi har dermed hatt god kontroll på vannstanden i Femsjøen og tatt hensyn til byggeprosjektet som pågår for fullt på Svanedammen, se bilde. Tidligere i uka holdt vi igjen vann ved damanleggene nord i vassdraget fra Setten i Setskog og ned til Ørje. Vannstandsstigningen har dermed blitt noe dempet i Rødenessjøen. Vannstanden er likevel ventet å øke ca. 30 cm over HRV over helgen før vannstanden…
Read More

Vintervannstand i Haldenvassdraget fra 15. oktober

Nyheter
Svanedammen i Tistedal skal erstattes av en ny dam nedstrøms eksisterende dam. Arbeidet med den nye dammen startet i april 2022 og skal etter planen være ferdig i løpet av 2023. Den gamle dammen vil være i funksjon i hele byggeperioden, og rives når den nye dammen er ferdig. Vannstanden i Haldenvassdraget senkes ytterligere i høst For å ivareta sikkerheten til de som arbeider på anlegget, senkes vannstanden i Femsjøen med inntil en meter gjennom hele byggeperioden. For å oppnå best mulig kontroll med vannmengden inn i Femsjøen, har også de øvrige sjøene i Haldenvassdraget hatt en vannstand som er noe lavere enn normalt gjennom sommeren. Høsten er en periode som normalt gir større nedbørsmengder i vassdraget. Dette kan skape utfordringer for byggearbeidene på Svanedammen, og vannstandene blir derfor ytterligere…
Read More

Lavere vannstand i Haldenvassdraget

Nyheter
Svanedammen i Tistedal skal erstattes med en ny dam nedstrøms eksisterende dam. Den gamle dammen vil være i funksjon i hele byggeperioden, og rives når den nye dammen er ferdig. Arbeidet med den nye dammen startet i april 2022 og dammen skal etter planen være ferdig i løpet av 2023. Vannstanden i Haldenvassdraget senkes For å ivareta sikkerheten til de som arbeider på anlegget, senkes vannstanden i Femsjøen med inntil en meter gjennom hele byggeperioden. For å oppnå best mulig kontroll med vannmengden inn i Femsjøen, vil også de øvrige vannene i Haldenvassdraget ha en vannstand som er lavere enn normalt gjennom sommeren. Resten av året vil vannstanden i holdes på et nivå ned mot laveste regulerte vannstand (LRV). Dette gjelder: Setten – Øgderen – Rødenessjøen – Øymarksjøen – Aspern…
Read More

Vedlikeholdsarbeider på Holvannsdammen og senking av Holvann

Nyheter
Holvannsdammen har behov for nødvendig vedlikehold slik at anlegget skal være i god stand og trygge vannet som drikkevannskilde. Vedlikeholdsarbeidet vil bestå i å etablere nye føringer for bjelkestengselet, montere nytt bjelkestengsel, eksisterende dam inklusive terskel skal utbedres og dagens platting/gangbro skal skiftes ut. Vannstanden i Holvann senkes I forbindelse med utbedring av dammen vil vannstanden bli senket i perioden fra 1.5.2022 og frem til 31.07.2022. Etter at perioden med nedsenkningen er over vil vannstanden i Holvann bli fylt opp på naturlig vis.Terskelen på dammen skal utbedres slik at vannstanden blir senket ned til LRV (laveste regulerte vannstand).Arbeidet må gjennomføres på våren/sommeren grunnet at dette normalt er den tørreste perioden av året. Tursti rundt Holvann Gangbrua over Holvannsdammen vil bli stengt i anleggsperioden, men det vil bli etablert en alternativ…
Read More