Reguleringene i Haldenvassdraget

Vassdragsreguleringer

Sjøene i Haldenvassdraget reguleres aktivt mellom øvre og nedre grense, for optimal utnyttelse av vannet til kraftproduksjon. Det er de største sjøene i vassdraget som i hovedsak blir aktivt regulert, mens de mindre vannene ikke har samme grad av aktiv regulering.

Reguleringen foregår innenfor oppsatte grenser og vi benytter disse begrepene:

Laveste Regulerte Vannstand (LRV)

Dette er den laveste vannstand sjøen kan tappes ned til. Dersom vannstanden står i fare for å synke under dette nivået, må kraftproduksjonen (tappingen fra sjøen) reduseres eller stanses for holde vannstanden i sjøen på et høyere eller likt nivå som LRV.

Høyeste Regulerte Vannstand (HRV)

Dette er den høyeste vannstand sjøen kan reguleres opp til uten at det tappes vann forbi damanlegget. Dersom vannstanden står i fare for å komme over dette nivået, må vi tappe vann forbi kraftverket (damanlegget) ved hjelp av reguleringslukene, for å holde vannstanden så langt ned mot HRV som mulig. Reglementet for den enkelte sjø beskriver hvordan reguleringen skal foregå i praksis.

Sommervannstand og vintervannstand

I løpet av vintersesongen er det i de fleste sjøene LRV som definerer den nedre grensen for hvor langt ned magasinet kan tappes. For å tilrettelegge for allmenhetens bruk av vassdraget i sommersesongen, har Brukseierforeningen selv definert nedre grenser for hvor lavt vi tapper vannstanden om sommeren. Dette gjør vi slik at rutebåter, veteranbåter og fritidsbåter skal kunne ferdes med færrest mulig bekymringer for lav vannstand gjennom sommeren. Sommervannstanden ligger noe over LRV og noe under HRV. Brukseierforeningen mener det er viktig å gi avkall på deler av reguleringsmulighetene i løpet av sommeren, slik at andre brukere av sjøene får en god opplevelse av Haldenvassdraget.

Sommervannstand holdes i perioden 15. mai til 30. august. I en periode på 1 måned før 15. mai starter vi oppfyllingen for å komme opp til sommervannstanden. Tilsvarende i en periode på 1 måned etter 30. august senker vi vannstanden ned mot vintervannstand, som i de fleste sjøene er det samme nivået som LRV.

Haldenvassdraget påvirkes hurtig av selv moderate nedbørsmengder. I tillegg er det flere innsnevringer i vassdraget så begrenser mulighetene til å tappe ut vann fra hver enkelt sjø. I perioder med flom forsterkes disse begrensningene. Dette er årsaken til at du som bruker av vassdraget kan oppleve at vannstanden til tider er høyere enn både sommervannstand og HRV.

Tabellen under viser vannstandsnivåer for hver av de regulerte sjøene i vassdraget

Under flikene for hver av sjøene har vi angitt verdier for LRV, HRV, sommervannstand og vintervannstand, samt gjengitt reglementet som ligger til grunn for hvordan reguleringen skal innrettes når vannstand i sjøen er over HRV.

Høydesystem

Vassdraget er oppmålt etter nasjonalt høydesystem Normal Null 1954, forkortet NN 1954.

Konsesjoner

I Haldenvassdraget er det gitt konsesjoner til Haldenvassdragets Brukseierforening (stiftet 1928), Tista Brugseierforening (stiftet 1893) og Haldenvassdragets Kanalselskap (stiftet 1852). Den første konsesjonen ble gitt så tidlig som i 1854 og det er først i 1917 konsesjonsloven ble innført i Norge. Konsesjonene som er gitt i vassdraget etter 1917 ble fornyet i 1994 uten endringer. I Haldenvassdraget er det en blanding av evigvarende konsesjonsfrie rettigheter, eldre rettigheter, privatrettslige avtaler samt konsesjoner som jevnlig er underlagt revisjon. Se respektive sjø for mer informasjon om konsesjoner og manøvreringsreglement.